Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Tady bude pojenáno především o invalidním důchodu - ID a všem, co s touto problematikou souvisi....

 

...pište, co vas napadá za otázky, at se mám čeho chytit...

 

PS:  ještě existuje rubrika Pracovní příležitosti a SLE.

odkaz pro zrychleni:

/clanky/pracovni-prilezitosti-a-sle

 

Obrazek

 

 

 

 

Pacienti s SLE by neměli být ve svém zaměstnání pro svoji nemoc diskriminováni.

PRACE:

Většina osob s SLE může svoje povolání vykonávat bez většího omezení.

Svého zaměstnavatel nemusí pacient s SLE o své nemoci informovat. Ani u přijímacího pohovoru. Chronické onemocnění jako RS není také důvodem k výpovědi, při včasném podání této informace však může výpovědi zabránit.

Někdy je pomocí a ulehčením, když pacient s SLE s nadřízeným a kolegy o nemoci a jejích projevech promluví. Zálěží na okolnostech a lidkých kvalitách jednotlivců v kolektivu,samozřejmě...

U mnoha lidí SLE ovlivní nemoc výkon i povolání. To se týká zejména „neviditelných“ znaků nemoci. Zvýšená únava nebo problémy s koncentrací mají např. vliv na výkonnost. Pokud při výkonu činností představuje SLE zvýšené riziko vzniku úrazu (např. z důvodu poruchy rovnováhy) nebo třeba opakovaných problémů v koncentraci, je v zájmu pacienta informovat zaměstnavatele o nemoci.

 

Při výběru zaměstnání by si nemocný s SLE měl rozmyslet následující věc:

Pacient s SLE potřebujete více přestávek a možnost rozdělit si flexibilně svoji pracovní dobu - když je možnost, je lepší mít třeba "flexibilní"pracovní dobu..

Proto by mělo dojít ke zvážení, zda by nebylo vhodnější přejít z plného pracov. úvazku na úvazek částečný.

Nebo je možnost požádat o rozložení prac. povinností na práci na pracovišti a doma (pokud to povolání umožňuje).Domácí práce je v současné době trendem a většina " osvícených "společností tuto práci i preferuje, protože může být i levnější než dojíždění pracovníků na velkou vzdálenost do zaměstnání.

 

INVALIDNI DUCHOD - ID:

 • Invalidita je ztráta nebo omezení schopnosti soustavné výdělečné činnosti, kterou se rozumí schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout výdělek odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Základem posuzování invalidity je zjištění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (dále DNZS) a pracovního potenciálu posuzovaného pojištěnce.
 • V našem systému důchodového pojištění existují následující typy invalidity:
  • plná invalidita – jestliže z důvodů DNZS poklesla pojištěncova schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %
  • plná invalidita (tzv. fyzická) v případě, že zdravotní postižení umožňuje pojištěnci vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek
  • částečná invalidita – jestliže z důvodů DNZS poklesla pojištěncova schopnost soustavné výdělečné činnost nejméně o 33%
  • částečná invalidita (tzv. fyzická) v případě, že DNZS pojištěnci značně ztěžuje obecné životní podmínky

   

  Když už přechodně pracovat nemůžeme, je na místě požádat o invalidní důchod:

 • Plný invalidní důchod

  Podmínky nároku na plný invalidní důchod (§ 38 zákona o důchodovém pojištění)

  Pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal

  1. plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud ke dni vzniku plné invalidity nesplnil podmínky nároku na normální starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo
  2. plně invalidním následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

  Plná invalidita (§ 39 zákona o důchodovém pojištění)

  Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

  1. poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo
  2. je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek
  Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod (§ 40 zákona o důchodovém pojištění)

  Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:

  1. do 20 let méně než jeden rok,
  2. od 20 let do 22 let jeden rok,
  3. od 22 let do 24 let dva roky,
  4. od 24 let do 26 let tři roky,
  5. od 26 let do 28 let čtyři roky a
  6. nad 28 let pět roků.

  Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

  Výše plného invalidního důchodu (§ 41 zákona o důchodovém pojištění)

  Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

  Výše základní výměry důchodu činí od 1. ledna 2007 1 570 Kč měsíčně.

  Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu.

  Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy).

  Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu - viz shora).

  Výše procentní výměry důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.

  Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (§ 42 zákona o důchodovém pojištění)

  Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám s trvalým pobytem na území ČR, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny pojištění po potřebnou dobu a jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku.

  Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

  Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění.

  Částečný invalidní důchod

  Podmínky nároku na částečný invalidní důchod (§ 43 zákona o důchodovém pojištění)

  Pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním

  1. a získal potřebnou dobu pojištění, nebo
  2. následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

  Částečná invalidita (§ 44 zákona o důchodovém pojištění)

  Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže

  1. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %, nebo
  2. mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.
  Potřebná doba pojištění pro nárok na částečný invalidní důchod (§ 44 zákona o důchodovém pojištění)

  Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:

  1. do 20 let méně než jeden rok,
  2. od 20 let do 22 let jeden rok,
  3. od 22 let do 24 let dva roky,
  4. od 24 let do 26 let tři roky,
  5. od 26 let do 28 let čtyři roky a
  6. nad 28 let pět roků.

  Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem částečné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem částečné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku částečné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

  Výše částečného invalidního důchodu (§ 45 zákona o důchodovém pojištění)

  Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

  Výše základní výměry důchodu činí 1 570 Kč měsíčně.

  Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu.

  Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy).

  Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu - viz shora).

  Výše procentní výměry důchodu činí nejméně 385 Kč měsíčně.

  Zvláštní ustanovení o minimální výši částečného invalidního důchodu

  Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

  Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (§ 46 až 48 zákona o důchodovém pojištění)

  Zákonem č. 24/2006 Sb. byl s účinností od 1. února 2006 zrušen institut souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, takže výše příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá na výši důchodu a jeho výplatu vliv. Výplata částečného invalidního důchodu v plné výši náleží od splátky důchodu splatné v únoru 2006; uvolnění výplaty důchodu v plné výši provede Česká správa sociálního zabezpečení bez žádosti. Podrobnější informace v části "Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2005".

  Podávání žádosti o důchod (§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

  Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

  Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.

  Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

  Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

  Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

   
  Melo by to být všechno aktualni, je to ze stranek MPSV.CZ.
 •  
 • Jo, ještě douška:
 • pracovní omezení u invalidky neexistuje:kdo má plný nebo částečný ID může pracovat bez omezení...
 • (samozřejmě potom na čssz budou vidět, že jste práce schopni a budou posuzovat právo na invalidni duchod trochu jinak, než kdybyste do práce nechodili...ale to je na každém...že?)

 •  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Medvídek

Komentáře

Přehled komentářů

invalidní důchod

(rehurkova.M@seznam.cz, 25. 9. 2008 10:52)

Žádala jsem o zpětné přiznání částečneho id od doby odebrání před rokem a půl(částečného id).Zdravotní problémy se zhoršily a došlo k operaci krčních ploten, bylo mi řečeno ve mzdové účt., že mám nárok pokud požádám do 2let o zpětné přiznání, mělo by mi být vráceno zpětně vše od odebrání id.
Ptám se jestli na to mám nárok, jelikož mi to nebylo uznáno, pokud ano na koho se mám obrátit.
S pozdravem, díky. Majkl

nárok na duchod

(aja235@seznam.cz, 22. 9. 2008 23:17)

Dobrý den,kamarádka měla uraz v lese a bohužel již nikdy nebude vidět na oko.Má nárok alespon na č.duchod či prukaz ZTP?Uraz nebyl pracovní.Já sama se lečím na lupenku,revmatismus,lymfedem,skoliozu a strátu slucu na obě strany 9O% a 50% a plny ducod mi nechtějí dat ani prukaz ZTP.Je vtom pěkný bordel nekomu nic neni a má plny a mě nikdy nikdo nic nedal ani žádné příspěvky.Měla jsem jen CID a ztoho žit není sranda.

kopie zprávy z netu

(síma, 13. 6. 2008 10:02)

Ombudsman: Posudkoví lékaři chybují, měli by být opatrnější
12.06.2008


Brno - Někteří posudkoví lékaři podle ombudsmana Otakara Motejla nedůsledně vyplňují posudky pacientů k přiznání invalidního důchodu, a působí jim tím nemalé potíže. Do dokumentace uvádějí mylně jako datum vzniku invalidity termín, kdy byla žádost vystavena, místo data, kdy skutečně začal mít pacient závažné zdravotní potíže. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pak kvůli chybě v žádosti důchod neuznává.

"Je samozřejmě možné následně sjednat nápravu, může to být ale velmi obtížné," řekl dnes ČTK veřejný ochránce práv. Pro přiznání invalidního důchodu platí přísná pravidla. Podle nich musí být za žadatele deset let před nástupem na invalidní důchod minimálně pět let řádně odváděno důchodové pojištění.

Pokud se v posudku mylně uvede, že stav odpovídající invaliditě vznikl v den, kdy byl vypracován posudek, tato lhůta nemusí být u občana dodržena, což znamená, že pacient nemá sebemenší nárok na přiznání invalidního důchodu. Chyb se dopouštějí i zkušení posudkoví lékaři. V posudku, který má oficiální název zápis o jednání, totiž sami píší o tom, že stav odpovídající invaliditě vznikl u pacienta již před léty. Jako datum vzniku invalidity pak ale nedopatřením uvádějí den, kdy odborný posudek vypracují.

Vladimír Klepáč

ČTK, 12. 06. 2008

více na:http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=11&id=1703

ČID

(jana, 8. 6. 2008 18:36)

Věro,myslím si, jestliže ti práce vyhovuje, nejsi příliž unavená a nemáš pocit, že jsi přetížená a že zvládáš,tak nemají důvod, aby tě přeřazovali. Záleží podle mě jen na tobě. Jsem také zdravotní sestra, pracuji na ambulanci,ale jenom půl úvazku. To, že mám Lupus jsem hlásila, při vstupní prohlídce do práce. Měla jsem diagnostikovaný SLE 3 roky a doktor se jenom zeptal, co beru za léky, kolik Medrolu a to bylo vše. Řekl, že není vhodné,aby pracovala na noční směny. Menší problém nastal, když jsem žádala o regitraci. Nová paní doktorka, která dostala na starosti zdrav.prohlídky zaměstnanců mi napsala omezení do žádosti. A tak teď doufám, že to nebude mít vliv na udělení registrace. Částečný invalidní důchod mám taky a zrovna ve čtvrtek jdu ke komisi.

částečný invalidní důchod

(věra, 4. 6. 2008 15:19)

prosím o odpověď.Mohu při část. inv. důchodu být nadále zaměstnaná na pozici, kterou jsem zastávala dříve? / zdrav. sestra/ Nebo mě zaměstnavatel přeřadí na jinou práci-na jiné odd. kde nebude tolik zátěže-budu-li mít od OL napsáno, "vyvarovat se přetěžování"?Pokud nebude moci mě jinou práci nabídnout, může mě propustit? Děkuji za odpověď.

IDČ pro Jirku

(Zena, 31. 3. 2008 21:47)

Najdi si: http://www.nrzp.cz/novy-dotaz/ Je to stránka, kam napíšeš svůj dotaz, a pdpoví ti. Nebo ještě Svaz pacientů ČR (leos.spacil@ligavozic.cz)

IDcastecny

(jirka, 18. 3. 2008 10:53)

mam castecny id.,pracoval jsem jako hornik 10 let ve skupine 1AA,do roku 18.11.83,od te doby jsem v cizine ,duchod mi byl priznan od 1.1.96 vypocet mi byl udelan od roku 82-99,posledni rok 1.1.82-31.12.82 byl rocni vydelek pres 81000ck.,zakladni vymera byla 680ck.a procentni vymera 1500ck dohromady 2180ck.mes.je to pribl.spravne.Rok 83 nebyl vubec zapoceten.prosim o radu,dekuji predem.

pro vsechny,kdo se ptaji na ID a praci

(agata, 24. 1. 2008 12:25)

tento dotaz s odpovedi jsem nasla v jedne poradne,doufam,ze uklidni i Vas!
citace z poradny www.ligavozic.cz
Dotaz.
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, zda-li při plném invalidním důchodu mohu nadále chodit do zaměstnán. Dále zda-li mám nárok na dovolenou a nemocenské dávky. Je výdělek nějak omezen?
Děkuji

Odpověď.
Dobrý den,
podle vyjádření České správy sociálního zabezpečení - odbor metodiky lékařské posudkové komise výše výdělku plně invalidního občana není současnou právní úpravou nijak omezována. Plný invalidní důchod, ať již občana plně invalidního dle § 39 odst. 1. písm. a) nebo dle písm. b) zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, není nijak krácen ani z důvodu výše příjmů, ani z důvodu délky pracovního úvazku, ani v souvislosti s procentní mírou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti.
Pokud máte řádný pracovní poměr máte dovolenou jako každý jiný zaměstnanec. Poživatelům plného invalidního důchodu se nemocenské poskytuje při jedné pracovní neschopnosti a v rámci kalendářního roku maximálně 81 kalendářních dnů.
Doporučí-li vám konkrétní práci lékař, můžete pracovat, co vám zdravotní stav dovolí.

invalidni důchod

(zena, 12. 12. 2007 23:35)

Tak v pondělí jsem pozvaná ke komisi,tak jsem zvědavá jak dopadnu.Ahojky.

invalidni duchod

(Alena, 28. 10. 2007 9:27)

Dobry den mohli byste prosim nikdo poradit.Mam 6 letou dcerku bylo ji zjiščeno počinajici systemove onemocneni typu SLE,do prace nemužu chodit protože dite ma každych 14-28 dni teploty a když jde do školky tak proste chitne všechno možne.Už jednou jsem žadala peči o blizkou osobu ta mi nebyla přiznana.Zde pišete že na onemosneni SLE dospeli dostavaj invalidni duchod,nevite jak je to potom u deti?

kieti

(janina, 4. 10. 2007 22:04)

no ja to resim tim ztp. nebyl problem ho ziskat, normalne si zazadas a je to. ja zadala u nas na obvodnim urade - vyplnis zadost, obvodni doktorka posle zpravy na posudkovou komisi, prijde ti rozhodnuti. to je vsechno. nerikam ale, ze ho muze ziskat kazdy, uz to tu nekdo resil, ze mu ho nedali. ja nemela problem. dava se to vzdycky na platnost duchodu, dokdy ho mas. myslim, ze tema invalidnima duchodcema myslej asi tohle. nic jinyho mne nenapada. :) jsou tam hlavne dobry slevy na dopravu, jinak vstupny byva polovicni, nekdy symbolicke. zkus podat zadost u vas na urade-nic neriskujes - v nejhorsim budes tam kde jses. administrativa s tim neni temer zadna-jedna vyplnena zadost plus je potreba je dost honit, aby to moc dlouho netrvalo.

ještě jednou...

(kieti, 4. 10. 2007 11:24)

jen jsem teď zkusmo zadala do vyhledávače "invalidní důchodci vstup" a třeba mi to tam vyhodilo na stránkách www.slovacko.org : "Děti do 12 let, důchodci nad 70 let a invalidní důchodci (po předložení průkazu) vstup zdarma."...jenže já žádnej průkaz nemam!
já bych tenhle problém něřešila, ale letos jsme byli na dovče a kdybych mohla uplatnit nějaký to snížený vstupný, tak za to, co bysme ušetřili, bysme se nakonec třeba i pěkně najedli.

slevy

(kieti, 4. 10. 2007 11:16)

ahoj, chci se jen zeptat: jak to děláte, když třeba jdete někam na výstavu, do muzea atd., prostě někam, kde mají snížené vstupné pro důchodce...když má člověk invalidní důchod, platí pro něj vstupné jako pro seniory, nebo je jinej důchodce? moc se v tom nevyznam. vim, že někde se slevy dávaj na ty kartičky ZTP, ale to nemam, mam jen vyjádření, že mam uznaný plný důchod...tak se chci zeptat, jestli vy někde takový slevy na vstup uplatňujete a jak to děláte? máte s sebou to rozhodnutí a to jim na kase ukazujete? když řeknu, že mam důchod, tak bez papíru mi to nikdo věřit nebude.

duchod, preneseno z jine rubriky...

(Maja, 2. 10. 2007 17:43)

podle mých zkušeností je poskytnutí invalidniho důvodu jenom na rozhodnutí toho doktora,který je v komisi.Já jsem si zažádala o invalidní důchod po MD,když jsem chtěla nastoupit do práce,ale jenom na částečný úvazek.Bylo mi totiž jasný,že celý nezvládnu.A věděla jsem,že mám na ID nárok.Bohužel jsem zrovna natrefila na nejnepříjemnější doktorku, jakou jsem kdy viděla.Chovala se ke mně,jako bych si tu kupu zpráv,kterou měla před sebou,celou napsala sama doma na počítači.Pořád jenom opakovala-taková spousta zpráv a nikde pořádně nic.Odpovídala jsem, Né nikde nic, vždyť já mám JENOM SYSTÉMOVÝ LUPUS!!Nakonec mi řekla,dám vám částečný a můžete být ráda a za rok přijdete znova a jestli vám ho pak dám si ještě pořádně rozmyslím.Odcházela jsem tam odtud a jenom jsem kroutila hlavou.Letos na ni,ale budu připravená a nenechám se vyvézt z míry:-).Tímto vás nechci odrazovat.Žádejte o ID-máte na ni nárok-vím to,pracuju ve zdravotnictví.Když vám nedají plný,tak částečný určitě.A hlavně buďte připravené,že jednání některých doktorů u komise je fakt neskutečné.Připadalo mi,že hážou do jednoho pytle ty,co nechtějí pracovat a ty, kteří nemůžou pracovat na plný úvazek.Doufám,že tuhle špatnou zkušenost mám jenom já.Držím všem pěstičky,aby k vám byla komise ohleduplnější a kdyby ne-braňte se,máte na to nárok!!Já se letos taky nedám :-)...

zeně

(janina, 9. 9. 2007 22:10)

Zeno, teoreticky muze...ale pak to asi budou posuzovat jinak. resim to alternativne. kdyz budes chtit vedet vic, napis mi na sedmitecneslunicko@centrum.cz. v zasade je to tak jak pise agata, ovsem OL mi rikala at se zatezi neprehanim a taky se pak tezko obhajuje ten nepiznivej zdravotni stav,kdyz vidi, ze NECO delat muzes...taky uz jsem slysela, ze kdyz clovek u komise rekne, ze pracovat muze, daj ho do castecnyho, popripade taky nic. tak sama uvaz :)

invalidní důchod a práce

(agata, 8. 9. 2007 12:03)

Pro všechny!!!
při invalidním důchodu plném nebo částečném se může pracovat bez omezení!!!!!!!!!!
NOVINKA,ale ověřená.

Janině

(ZENA, 8. 9. 2007 1:26)

Z tvého přízpěvku jsem pochopila, ale nevím jestli zprávně,že při plném ID se může pracova? Mohla by si mi to víc vysvětlit? Díky.

pro Janinu

(Jarka Rad., 13. 3. 2007 20:13)

právě to je ono!ted sjem to probrala s lékaři v Praze a napíší mi i jakousi zprávu a je klid...já vínm,že bych spadla zase do tooho kolotoče a bráním se podvědomě tomu a nechci to...protože se mi to vrátí za čas znova a co dál,další relaps za 3 roky???dyt to za to nestojí...děkuju za povzbuzení

pro jarku

(janina, 12. 3. 2007 13:16)

ahoj, no ja myslim, ze je to rozumny...podle toho co pises, ti asi moc dobre neni. to nema cenu premahat. mam vyzkouseny, ze to chvili za cenu vypeti nejak jde a pak te to dohoni a sunda dvojnasobnou silou. u mne to bylo vzdycky pokus-omyl. nabizeny duchod jsem vzdy "hrdinne" s diky odmitla, ze se to nejak podda. no nepoddalo. ted mam klid a vazne to stoji za to. clovek se muze zamerit sam na sebe a upravit si den podle sebe. to, co pises, dobre znam. rano jsem vstala a radost mi vydrzela zhruba hodinu a pak jsem zbytek dne prolezela v posteli. dneska se mi to zda jako nemozny - muzu delat skoro cokoli - kdyz to rozumne rozvrhnu. chce to kompletni odpocinek a pak pomalu nabirat sily a pomalu se vracet do zivota. ja ted zkousela pracovat vic hodin, ale byla jsem jak dobita, takze hledam kompromisy... hlavne se nestresovat, co bude, apod. uvidis, ze bude vsechno v pohode. drzim palce!

Janino,

(Jarka Rad., 8. 3. 2007 4:02)

děkuju za povzbuzení,zrovna včera jsem to probírala s mojí OL,tak ted po 2 pulsu,až se vrátím a budu trochu schopná chodit,tak dojedu na úřad podat žádost...ono by to v budoucnu stejně tak dopadlo a vím,že to není řešení to oddalovat a mě se uleví...vždyt to víme všechny,jak to funguje...ráno půl hodky člověk funguje a pak už se jen přemáhá...aspon u mě to tak bylo...dělala jsem na 4,5h. a k tomu velký starosti...takhle se to trochu aspon vyřěší,budu víc v klidu a budu mít i jistotu...děkuju...