Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva a povinnosti pojištěnce

29. 11. 2007

 

Práva pojištěnce

Volba a změna zdravotní pojišťovny

Každý pojištěnec má právo svobodně si zvolit svou zdravotní pojišťovnu, měnit ji však může jen jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Narozené dítě se automaticky stává pojištěncem té pojišťovny, u které je pojišťěna jeho matka. Za osoby nezletilé jinak provádí změnu ZP zákonný zástupce.

Volba a změna lékaře

Všichni kromě pacientů závodní zdravotní péče, vojáků z povolání a osob ve výkonu trestu mají právo na volbu i změnu lékaře či odborného zdravotního pracovníka, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné ZP. Změnu lze provést jednou za tři měsíce.

Odmítnutí pacienta lékařem – kdy je možné?

Lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze pokud by tím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení nebo je-li pacientovo místo bydliště příliš vzdálené od místa bydliště. Nikdy jej však nesmí odmítnout, jedná-li se o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem písemně potvrzeno.

Odsouhlasení a odmítnutí zdravotní péče

Lékař je vždy povinen ústně poučit vhodným a srozumitelným způsobem pacienta, popř. členy jeho rodiny, o povaze onemocnění a potřebných výkonech. Pacient má ale také právo poučení odmítnout. Žádná vyšetření ani léčebné výkony nesmí být prováděny proti vůli pacienta. Písemný souhlas pacient dává u náročnějších vyšetření a u operací.

 

Zdravotní péče však může probíhat i proti vůli pacienta, a to v těchto výjimečných případech:

 • pacient jeví známky duševní choroby nebo intoxikace, ohrožuje své zdraví nebo okolí
 • jedná-li se o akutní případ, kdy je výkon nutný k záchraně života či zdraví
 • trpí-li pacient nemocí, u kterého je uloženo tzv. povinné léčení (TBS, mor, syfilis aj.)

Povinnosti pojištěnce

 • Pojistné

 • Každý pojištěnec má povinnost platit pojistné. Nejpozději do 8 dnů od zániku smluvního vztahu s pojišťovnou musí začít platit pojistné státu sám. Osoba samostatně výdělečně činná předkládá pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených podle vyměřovacího základu. Pokud tato osoba nesplní oznamovací povinnost, hrozí jí pokuta až do výše 200 000 Kč.
 • Oznamovací povinnost

 • Pojištěnec musí do 30 dnů oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny týkající se adresy trvalého pobytu, jména či příjmení. Do 8 dnů musí nahlásit také ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, narození pojištěnce či zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti. Případnou změnu zdravotní pojišťovny musí ihned ohlásit svému zaměstnavateli.
 • Preventivní prohlídky

 • Pacient je povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám.
 • Průkaz pojištěnce

 • Pojištěnec je povinen prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou ZP. V případě zániku nebo změny zdravotní pojišťovny či při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí příslušné ZP průkazku do 8 dnů vrátit.

 

.

 

Náhledy fotografií ze složky Motýli